nedjelja, 24. veljače 2019.

FIZIKA 2 : Laboratorijske vježbe


UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
FIZIKA  II


 Spisak laboratorijskih vježbi iz Fizike II (drugi semestar)

1. a) Određivanje temperaturskog koeficijenta otpora metala
    b) Određivanje parametara NTC termistora

2. a) Određivanje elektrohemijskog ekvivalenta bakra
    b) Mjerenje temperature termoparom

3. a) Određivanje talasne dužine pomoću optičke rešetke Fresnelovom difrakcijom
    b) Određivanje talasne dužine svjetlosti i Rydbergove konstante pomoću spektrometra

4. a) Određivanje koeficijenta apsorpcije gama zraka pomoću GM brojača
    b) Provjeravanje zakona radioaktivnog raspada simuliranjem na racunaru

5. a)Određivanje brzine zvuka pomoću rezonancije vazdušnog stuba
    b) Određivanje Plankove konstante na osnovu fotoelektričnog efekta

6. Određivanje žižne daljine sočiva iz rastojanja predmeta i lika
    a) Direktan metod
    b) Besselov metod

Literatura: ''OSNOVNA MERENJA U FIZICI'', Vlastimir Vučić

Za rad u laboratoriji je potrebno: 
1. Pisana priprema za vježbu koja se radi 
2. Milimetarski papir 
3. Pribor za crtanje 
4. Digitron 
5. Grafitna olovka

Eksperimentalne vježbe počinju od 28. 2. po rasporedu, tako da u toj sedmici dolaze neparne grupe, a sedmicu poslije parne grupe. Student je obavezan naučiti pripremu kao i donijeti pisanu pripremu za vježbu koju radi.