petak, 4. ožujka 2016.

TF: Fizika 2 - spisak laboratorijskih vježbi

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
FIZIKA  II

Spisak laboratorijskih vježbi iz Fizike II
(drugi semestar)

1. a) Određivanje temperaturskog koeficijenta otpora metala
    b)  Određivanje parametara NTC termistora
  

2.  a)  Određivanje elektrohemijskog ekvivalenta bakra
      b) Mjerenje temperature termoparom

3.   a) Određivanje talasne dužine pomoću optičke rešetke Fresnelovom     difrakcijom
      b) Određivanje talasne dužine svjetlosti i Rydbergove konstante pomoću   
              spektrometra

4. a) Određivanje koeficijenta apsorpcije gama zraka pomoću GM brojača
    b) Provjeravanje zakona radioaktivnog raspada simuliranjem na racunaru


5. a)Određivanje brzine zvuka pomoću rezonancije vazdušnog stuba
    b) Određivanje Plankove konstante na osnovu fotoelektričnog efekta

6. Određivanje žižne daljine sočiva iz rastojanja predmeta i lika
      a)   Direktan metod
      b)    Besselov metod   

Literatura: ''OSNOVNA MERENJA U FIZICI'', Vlastimir Vučić

Za rad u laboratoriji je potrebno:
1. Pisana priprema za vježbu koja se radi
2. Milimetarski papir
3. Pribor za crtanje
4. Digitron
5. Grafitna olovka


Student je obavezan naučiti  pripremu kao i donijeti pisanu pripremu za vježbu koju radi.

Asistenti:
Selmira Smajić
Rifat Omerović