utorak, 15. rujna 2015.

Literatura

Preporučena literatura:

Klasična mehanika: 
 1. Milić B, Kurs klasične teorijske fizike I deo, Njutnova mehanika, Studentski trg, Beograd 1997.
 2. M. Knežević, Osnovi klasične teorijske fizike I deo, Osnovi klasične mehanike,Univerzitet u Beogradu, Beograd 1997 
 3. Spiegel M R, Theory and problems of theoretical mechanics, Schaum’s Outline series, McGraw – Hill.
 4. Marion, Thorton, Classical Dynamics of Particles and Systems
 5. Taylor, Classical Mechanics
 6. Milić B, Zbirka zadataka iz teorijske fizike I, BIGZ, Beograd 1971.
 7. Mušicki Đ, Uvod u teorijsku fiziku I, Teorijska mehanika, ŠIP “SRBIJA”, Beograd 1975.
 8.  Mušicki Đ, Uvod u teorijsku fiziku I, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd 1964.
Fizika I (Tehnološki fakultet)
 1. J. Janjić, I. Bikit, N. Cindro, Opšti kurs fizike, Naučna knjiga, 1987. 
 2. S. Marić, Fizika, Svjetlost, 2001.
 3. G. Dimic, M. Mitrinović, Zbirka zadataka iz fizike, D, Građevinska knjiga, 1986.
 4. N. Cindro,  Fizika, Školska Knjiga, 1989.
 5. V. Vučić, Osnovna merenja u fizici, Naučna knjiga 1986.